Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

ISTRA CENTRUM

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
180 685 €
Neobežný majetok
0 €
Obežný majetok
180 484 €
Časové rozlíšenie súčet
201 €
Pasíva
180 685 €
Vlastné imanie
89 939 €
Záväzky celkom
90 745 €
Výnosy
301 546 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
48 859 €
Výnosy z finančnej činnosti
0 €
Náklady
265 786 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
265 434 €
Zisk
35 761 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
35 761 €
Príjmy303,2 tis. €
Granty a transfery
83,2 %
Nedaňové príjmy
16,8 %
ISTRA CENTRUM
priemer odvetvia*
Výdavky241,1 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
46,1 %
Tovary a služby
36,9 %
Poistné a príspevok do poisťovní
16,9 %
Bežné transfery
0,1 %
ISTRA CENTRUM
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Hradištná 43
Obec:84107 Bratislava - Devínska Nová Ves
Okres:Bratislava IV
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislava - Devínska Nová Ves
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:30810493
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:5 - 9
Dátum vzniku:27.8.1992
SK NACE:90 040 Prevádzka kultúrnych zariadení
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby