Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Dom tretieho veku

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
2 196 044 €
Neobežný majetok
1 922 695 €
Obežný majetok
271 529 €
Časové rozlíšenie súčet
1 820 €
Pasíva
2 196 044 €
Vlastné imanie
57 612 €
Záväzky celkom
2 069 359 €
Časové rozlíšenie súčet
69 072 €
Výnosy
2 441 828 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
473 860 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 967 968 €
Náklady
2 431 854 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 959 185 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
472 669 €
Zisk
9 974 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
9 974 €
Príjmy471,4 tis. €
Nedaňové príjmy
100,0 %
Dom tretieho veku
priemer odvetvia*
Výdavky2,0 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
51,0 %
Tovary a služby
27,4 %
Poistné a príspevok do poisťovní
17,4 %
Kapitálové výdavky
3,9 %
Bežné transfery
0,3 %
Dom tretieho veku
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Poloreckého 2
Obec:85101 Bratislava - Petržalka
Okres:Bratislava V
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislava (magistrát)
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:30842344
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.1991
SK NACE:87 900 Ostatná starostlivosť v pobytových zariadeniach
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby