Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
731 205 €
Neobežný majetok
653 326 €
Obežný majetok
76 396 €
Časové rozlíšenie súčet
1 484 €
Pasíva
731 205 €
Vlastné imanie
-11 063 €
Záväzky celkom
719 995 €
Časové rozlíšenie súčet
22 273 €
Výnosy
1 337 682 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
83 181 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 254 501 €
Náklady
1 324 154 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 243 423 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
80 731 €
Zisk
13 528 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
13 528 €
Príjmy113,3 tis. €
Nedaňové príjmy
68,8 %
Granty a transfery
25,7 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
5,5 %
Základná škola
priemer odvetvia*
Výdavky1,3 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
54,4 %
Tovary a služby
22,1 %
Poistné a príspevok do poisťovní
20,9 %
Kapitálové výdavky
2,0 %
Bežné transfery
0,6 %
Základná škola
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Kubranská 80
Obec:91101 Trenčín
Okres:Trenčín
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trenčín
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:31201431
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.1997
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby