Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola s materskou školou Pavla Demitru

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 668 131 €
Neobežný majetok
1 527 422 €
Obežný majetok
139 323 €
Časové rozlíšenie súčet
1 386 €
Pasíva
1 668 131 €
Vlastné imanie
-11 589 €
Záväzky celkom
1 659 863 €
Časové rozlíšenie súčet
19 858 €
Výnosy
1 660 446 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
154 797 €
Výnosy z finančnej činnosti
9 €
Náklady
1 640 949 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 585 079 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
55 870 €
Zisk
19 497 €
Daň z príjmov
0 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
19 497 €
Príjmy127,8 tis. €
Nedaňové príjmy
88,7 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
9,7 %
Granty a transfery
1,7 %
Základná škola s materskou školou Pavla Demitru
priemer odvetvia*
Výdavky1,5 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
52,0 %
Tovary a služby
25,4 %
Poistné a príspevok do poisťovní
19,1 %
Kapitálové výdavky
3,1 %
Bežné transfery
0,4 %
Základná škola s materskou školou Pavla Demitru
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Centrum II 87
Obec:01841 Dubnica nad Váhom
Okres:Ilava
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Dubnica nad Váhom
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:31202284
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.1998
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby