Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola, Ulica kpt. Nálepku č. 855, Nové Mesto nad Váhom

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 176 648 €
Neobežný majetok
1 014 685 €
Obežný majetok
147 922 €
Časové rozlíšenie súčet
14 040 €
Pasíva
1 176 648 €
Vlastné imanie
5 322 €
Záväzky celkom
1 097 849 €
Výnosy
1 681 385 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
61 747 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 619 637 €
Náklady
1 677 786 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 613 152 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
64 634 €
Zisk
3 599 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
3 599 €
Príjmy62,8 tis. €
Nedaňové príjmy
99,5 %
Granty a transfery
0,5 %
Základná škola, Ulica kpt. Nálepku č. 855, Nové Mesto nad Váhom
priemer odvetvia*
Výdavky1,6 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
60,6 %
Poistné a príspevok do poisťovní
21,8 %
Tovary a služby
15,4 %
Bežné transfery
1,2 %
Kapitálové výdavky
1,0 %
Základná škola, Ulica kpt. Nálepku č. 855, Nové Mesto nad Váhom
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Ulica kpt. Nálepku 855
Obec:91501 Nové Mesto nad Váhom
Okres:Nové Mesto nad Váhom
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Nové Mesto nad Váhom
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:31202667
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.1998
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby