Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola Staničná 13, Košice

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
689 264 €
Neobežný majetok
492 609 €
Obežný majetok
195 475 €
Časové rozlíšenie súčet
1 179 €
Pasíva
689 264 €
Vlastné imanie
-35 576 €
Záväzky celkom
723 660 €
Časové rozlíšenie súčet
1 179 €
Výnosy
2 217 107 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
64 222 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 €
Náklady
2 221 326 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 162 351 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
58 976 €
Zisk
-4 220 €
Daň z príjmov
0 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-4 220 €
Príjmy137,1 tis. €
Nedaňové príjmy
46,8 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
45,9 %
Granty a transfery
7,4 %
Základná škola Staničná 13, Košice
priemer odvetvia*
Výdavky2,3 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
55,2 %
Poistné a príspevok do poisťovní
19,9 %
Tovary a služby
17,6 %
Kapitálové výdavky
6,7 %
Bežné transfery
0,5 %
Základná škola Staničná 13, Košice
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Staničná 13
Obec:04001 Košice - Juh
Okres:Košice IV
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Košice (magistrát)
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:31263089
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.1998
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby