Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Domov dôchodcov - Gerium

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
2 186 361 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
1 133 187 €
52 %
52 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
629 583 €
56 %
67 %
Príplatky
364 764 €
32 %
20 %
Odmeny
138 840 €
12 %
13 %
Tovary a služby
653 481 €
30 %
27 %
Služby
307 460 €
47 %
26 %
Rutinná a štandardná údržba
123 168 €
19 %
11 %
Materiál
112 993 €
17 %
39 %
Energie, voda a komunikácie
103 266 €
16 %
23 %
Dopravné
6 576 €
1 %
1 %
Cestovné náhrady
18 €
0 %
0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
394 693 €
18 %
19 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
281 733 €
71 %
70 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
73 820 €
19 %
17 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
36 330 €
9 %
11 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
2 810 €
1 %
2 %
Bežné transfery
5 000 €
0 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
5 000 €
100 %
100 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby