Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola na Medzilaboreckej 11 v Bratislave

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
2 216 851 €
Neobežný majetok
2 038 558 €
Obežný majetok
178 293 €
Pasíva
2 216 851 €
Vlastné imanie
-717 €
Záväzky celkom
2 210 726 €
Časové rozlíšenie súčet
6 843 €
Výnosy
1 802 171 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
161 165 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 641 006 €
Náklady
1 802 531 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 722 341 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
80 190 €
Zisk
-360 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-360 €
Príjmy121,5 tis. €
Nedaňové príjmy
66,0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
34,0 %
Základná škola na Medzilaboreckej 11 v Bratislave
priemer odvetvia*
Výdavky1,7 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
60,6 %
Poistné a príspevok do poisťovní
20,8 %
Tovary a služby
18,0 %
Bežné transfery
0,5 %
Základná škola na Medzilaboreckej 11 v Bratislave
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Medzilaborecká 11
Obec:82101 Bratislava - Ružinov
Okres:Bratislava II
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislava - Ružinov
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:31780776
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.1997
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby