Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola na Žitavskej ul. 1 v Bratislave

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 789 573 €
Neobežný majetok
1 679 082 €
Obežný majetok
107 028 €
Časové rozlíšenie súčet
3 463 €
Pasíva
1 789 573 €
Vlastné imanie
-17 630 €
Záväzky celkom
1 798 316 €
Časové rozlíšenie súčet
8 887 €
Výnosy
1 189 361 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
66 238 €
Výnosy z finančnej činnosti
0 €
Náklady
1 196 531 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 117 587 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
76 654 €
Zisk
-7 170 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-7 170 €
Príjmy80,7 tis. €
Nedaňové príjmy
91,0 %
Granty a transfery
5,2 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
3,9 %
Základná škola na Žitavskej ul. 1 v Bratislave
priemer odvetvia*
Výdavky1,1 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
61,5 %
Poistné a príspevok do poisťovní
21,1 %
Tovary a služby
16,9 %
Bežné transfery
0,4 %
Základná škola na Žitavskej ul. 1 v Bratislave
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Žitavská 1
Obec:82107 Bratislava - Vrakuňa
Okres:Bratislava II
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislava - Vrakuňa
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:31780806
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.1997
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby