Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola, I. Bukovčana 3, Bratislava

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
2 004 120 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
1 214 731 €
61 %
57 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
936 089 €
77 %
83 %
Príplatky
148 490 €
12 %
10 %
Odmeny
130 152 €
11 %
6 %
Poistné a príspevok do poisťovní
425 329 €
21 %
21 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
303 107 €
71 %
70 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
91 456 €
22 %
19 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
30 766 €
7 %
9 %
Tovary a služby
320 864 €
16 %
20 %
Materiál
181 757 €
57 %
44 %
Energie, voda a komunikácie
64 703 €
20 %
22 %
Služby
57 507 €
18 %
23 %
Rutinná a štandardná údržba
8 079 €
3 %
10 %
Dopravné
3 669 €
1 %
1 %
Nájomné za nájom
3 189 €
1 %
0 %
Cestovné náhrady
1 960 €
1 %
1 %
Bežné transfery
43 196 €
2 %
1 %
Transfery v rámci verejnej správy
32 976 €
76 %
6 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
10 220 €
24 %
94 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby