Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola, I. Bukovčana 3, Bratislava

Výsledok hospodárenia
Za organizáciu neevidujeme údaje o výsledku hospodárenia.
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
324 051 €
Neobežný majetok
2 552 €
Obežný majetok
321 499 €
Pasíva
324 051 €
Vlastné imanie
-5 092 €
Záväzky celkom
327 013 €
Časové rozlíšenie súčet
2 131 €
Výnosy
2 553 654 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
197 835 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 355 819 €
Náklady
2 550 508 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 458 076 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
91 401 €
Príjmy233,8 tis. €
Nedaňové príjmy
95,3 %
Granty a transfery
4,7 %
Základná škola, I. Bukovčana 3, Bratislava
priemer odvetvia*
Výdavky2,4 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
63,3 %
Poistné a príspevok do poisťovní
22,4 %
Tovary a služby
12,8 %
Bežné transfery
1,5 %
Základná škola, I. Bukovčana 3, Bratislava
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Ivana Bukovčana 3
Obec:84107 Bratislava - Devínska Nová Ves
Okres:Bratislava IV
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislava - Devínska Nová Ves
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:31780865
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.1997
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby