Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
932 354 €
Neobežný majetok
860 408 €
Obežný majetok
67 539 €
Časové rozlíšenie súčet
4 408 €
Pasíva
932 354 €
Vlastné imanie
-20 472 €
Záväzky celkom
916 007 €
Výnosy
907 295 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
104 457 €
Výnosy z finančnej činnosti
0 €
Náklady
897 837 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
823 572 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
72 898 €
Zisk
9 458 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
9 458 €
Príjmy110,4 tis. €
Nedaňové príjmy
98,0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
2,0 %
Materská škola
priemer odvetvia*
Výdavky780,2 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
59,2 %
Poistné a príspevok do poisťovní
20,4 %
Tovary a služby
20,2 %
Bežné transfery
0,2 %
Materská škola
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Kaméliová 10
Obec:82107 Bratislava - Vrakuňa
Okres:Bratislava II
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislava - Vrakuňa
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:31787037
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.1.1998
SK NACE:85 100 Predškolská výchova
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby