Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

„HARLEKÝN", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
1 374 489 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
1 096 831 €
80 %
82 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
1 096 831 €
100 %
99 %
Stavby
1 081 730 €
99 %
74 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
13 441 €
1 %
7 %
Pozemky
1 660 €
0 %
10 %
Obežný majetok
275 247 €
20 %
18 %
Finančné účty súčet
137 184 €
50 %
46 %
Bankové účty
136 234 €
49 %
45 %
Ceniny
950 €
0 %
0 %
Pohľadávky spolu
115 302 €
42 %
39 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
115 302 €
42 %
39 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
111 702 €
41 %
10 %
Ostatné pohľadávky
3 600 €
1 %
14 %
Zásoby súčet
22 760 €
8 %
15 %
Materiál
22 760 €
8 %
14 %
Časové rozlíšenie súčet
2 412 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
2 412 €
100 %
80 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby