Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

„HARLEKÝN", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Vlastné imanie a záväzky
1 374 489 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Záväzky celkom
1 276 692 €
93 %
93 %
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
1 133 983 €
89 %
81 %
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
1 018 680 €
80 %
79 %
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
115 302 €
9 %
2 %
Krátkodobé záväzky súčet
128 996 €
10 %
17 %
Záväzky voči zamestnancom
65 026 €
5 %
4 %
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
44 110 €
3 %
6 %
Ostatné priame dane
10 779 €
1 %
1 %
Záväzky z obchodného styku
5 689 €
0 %
5 %
Iné záväzky
2 731 €
0 %
1 %
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
661 €
0 %
0 %
Dlhodobé záväzky súčet
6 975 €
1 %
1 %
Záväzky zo sociálneho fondu
6 975 €
1 %
0 %
Rezervy súčet
6 739 €
1 %
1 %
Ostatné krátkodobé rezervy
6 739 €
1 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
83 986 €
6 %
6 %
Výnosy budúcich období
83 986 €
100 %
98 %
Vlastné imanie
13 811 €
1 %
0 %
Výsledok hospodárenia
13 811 €
100 %
-137 %
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
21 418 €
155 %
571 %
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
-7 607 €
-55 %
-703 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby