Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná umelecká škola Jozefa Rosinského, Vajanského 1, Nitra

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
940 894 €
Neobežný majetok
860 246 €
Obežný majetok
80 648 €
Pasíva
940 894 €
Vlastné imanie
-17 645 €
Záväzky celkom
941 293 €
Časové rozlíšenie súčet
17 245 €
Výnosy
1 401 468 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
167 433 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 234 035 €
Náklady
1 401 323 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 234 216 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
167 107 €
Zisk
145 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
145 €
Príjmy169,0 tis. €
Nedaňové príjmy
98,5 %
Granty a transfery
1,5 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
0,0 %
Základná umelecká škola Jozefa Rosinského, Vajanského 1, Nitra
priemer odvetvia*
Výdavky1,2 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
59,6 %
Poistné a príspevok do poisťovní
22,2 %
Tovary a služby
17,3 %
Kapitálové výdavky
0,6 %
Bežné transfery
0,3 %
Základná umelecká škola Jozefa Rosinského, Vajanského 1, Nitra
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Vajanského 1
Obec:94901 Nitra
Okres:Nitra
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Nitra
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:31827268
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.9.1992
SK NACE:85 520 Umelecké vzdelávanie
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby