Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola Myjava

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 877 424 €
Neobežný majetok
1 750 362 €
Obežný majetok
123 393 €
Časové rozlíšenie súčet
3 669 €
Pasíva
1 877 424 €
Vlastné imanie
2 403 €
Záväzky celkom
1 868 117 €
Časové rozlíšenie súčet
6 904 €
Výnosy
1 439 604 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
108 284 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 331 319 €
Náklady
1 435 149 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 327 544 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
107 605 €
Zisk
4 455 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
4 455 €
Príjmy126,3 tis. €
Nedaňové príjmy
84,5 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
11,9 %
Granty a transfery
3,6 %
Základná škola Myjava
priemer odvetvia*
Výdavky1,3 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
56,2 %
Tovary a služby
22,3 %
Poistné a príspevok do poisťovní
19,6 %
Bežné transfery
1,4 %
Kapitálové výdavky
0,5 %
Základná škola Myjava
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Viestova 1
Obec:90714 Myjava
Okres:Myjava
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Myjava
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:31827691
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.1993
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby