Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Dom kultúry

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
121 323 €
Neobežný majetok
100 135 €
Obežný majetok
21 178 €
Časové rozlíšenie súčet
10 €
Pasíva
121 323 €
Vlastné imanie
-6 088 €
Záväzky celkom
98 337 €
Časové rozlíšenie súčet
29 075 €
Výnosy
439 300 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
100 555 €
Výnosy z finančnej činnosti
338 745 €
Náklady
434 831 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
330 205 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
104 625 €
Zisk
4 469 €
Daň z príjmov
2 013 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
2 457 €
Príjmy137,5 tis. €
Nedaňové príjmy
77,3 %
Granty a transfery
22,7 %
Dom kultúry
priemer odvetvia*
Výdavky328,4 tis. €
Tovary a služby
53,2 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
30,4 %
Poistné a príspevok do poisťovní
10,7 %
Kapitálové výdavky
5,5 %
Bežné transfery
0,2 %
Dom kultúry
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Školská 118/1
Obec:92601 Sereď
Okres:Galanta
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Sereď
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:31871798
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:10 - 19
Dátum vzniku:1.1.1993
SK NACE:90 040 Prevádzka kultúrnych zariadení
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby