Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Obchodná akadémia, Bernolákova 26, Zlaté Moravce

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Náklady spolu
736 817 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
700 772 €
95 %
99 %
Osobné náklady
569 317 €
81 %
79 %
Mzdové náklady
413 467 €
59 %
57 %
Sociálne poistenie
145 654 €
21 %
20 %
Zákonné sociálne poistenie
145 654 €
21 %
19 %
Sociálne náklady
10 195 €
1 %
2 %
Zákonné sociálne náklady
8 620 €
1 %
2 %
Ostatné sociálne náklady
1 574 €
0 %
0 %
Spotrebované nákupy
80 083 €
11 %
10 %
Spotreba energie
57 846 €
8 %
4 %
Spotreba materiálu
22 236 €
3 %
6 %
Služby
36 527 €
5 %
7 %
Ostatné služby
30 548 €
4 %
4 %
Opravy a udržiavanie
5 877 €
1 %
3 %
Cestovné
103 €
0 %
0 %
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
13 080 €
2 %
4 %
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
13 080 €
2 %
4 %
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
13 080 €
2 %
4 %
Dane a poplatky
1 267 €
0 %
0 %
Ostatné dane a poplatky
1 267 €
0 %
0 %
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
499 €
0 %
1 %
Manká a škody
268 €
0 %
0 %
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
230 €
0 %
0 %
Náklady na finančnú činnosť spolu
36 045 €
5 %
1 %
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
31 857 €
88 %
84 %
Náklady z odvodu príjmov
23 815 €
66 %
78 %
Náklady z budúceho odvodu príjmov
7 925 €
22 %
5 %
Náklady na ostatné transfery
117 €
0 %
0 %
Finančné náklady
4 189 €
12 %
16 %
Ostatné finančné náklady
4 189 €
12 %
16 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby