Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Obchodná akadémia, Bernolákova 26, Zlaté Moravce

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Vlastné imanie a záväzky
363 001 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Záväzky celkom
356 996 €
98 %
83 %
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
279 024 €
78 %
89 %
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
271 098 €
76 %
88 %
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
7 925 €
2 %
0 %
Krátkodobé záväzky súčet
73 487 €
21 %
11 %
Záväzky voči zamestnancom
27 397 €
8 %
4 %
Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami
23 528 €
7 %
1 %
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
15 662 €
4 %
3 %
Ostatné priame dane
3 781 €
1 %
1 %
Prijaté preddavky
2 333 €
1 %
0 %
Záväzky z obchodného styku
732 €
0 %
1 %
Iné záväzky
54 €
0 %
1 %
Dlhodobé záväzky súčet
4 485 €
1 %
0 %
Záväzky zo sociálneho fondu
4 485 €
1 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
6 737 €
2 %
12 %
Výnosy budúcich období
6 737 €
100 %
100 %
Vlastné imanie
-731 €
-0 %
5 %
Výsledok hospodárenia
-731 €
100 %
71 %
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
11 361 €
-1 553 %
4 %
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
-12 092 €
1 653 %
67 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby