Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Technické služby mesta Levoča

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
13 340 934 €
Neobežný majetok
13 136 410 €
Obežný majetok
184 307 €
Časové rozlíšenie súčet
20 217 €
Pasíva
13 340 934 €
Vlastné imanie
153 226 €
Záväzky celkom
13 087 951 €
Časové rozlíšenie súčet
99 758 €
Výnosy
2 864 165 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
389 868 €
Výnosy z finančnej činnosti
38 €
Náklady
2 896 896 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 864 844 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
32 052 €
Zisk
-32 731 €
Daň z príjmov
369 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-33 100 €
Príjmy2,1 mil. €
Granty a transfery
77,1 %
Nedaňové príjmy
22,9 %
Technické služby mesta Levoča
priemer odvetvia*
Výdavky2,1 mil. €
Tovary a služby
49,4 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
34,1 %
Poistné a príspevok do poisťovní
12,1 %
Kapitálové výdavky
2,4 %
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
1,4 %
Bežné transfery
0,4 %
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom
0,2 %
Technické služby mesta Levoča
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Hradby 758/2
Obec:05401 Levoča
Okres:Levoča
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Levoča
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:35528052
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.7.1996
SK NACE:38 110 Zber iného ako nebezpečného odpadu
Odvetvie:Dodávka, čistenie a odvod vody a odpadov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby