Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Technické služby mesta Levoča

Spolu majetok
19 128 673 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
18 761 416 €
98 %
90 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
18 761 416 €
100 %
98 %
Stavby
16 175 048 €
86 %
75 %
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
1 275 226 €
7 %
0 %
Pozemky
884 256 €
5 %
9 %
Dopravné prostriedky
245 582 €
1 %
0 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
170 141 €
1 %
7 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
11 163 €
0 %
6 %
Obežný majetok
337 937 €
2 %
10 %
Finančné účty súčet
213 871 €
63 %
33 %
Bankové účty
213 680 €
63 %
32 %
Ceniny
191 €
0 %
0 %
Pohľadávky spolu
81 265 €
24 %
58 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
81 265 €
24 %
44 %
Odberatelia
60 688 €
18 %
1 %
Daň z príjmov
11 644 €
3 %
0 %
Pohľadávky voči zamestnancom
6 546 €
2 %
0 %
Ostatné pohľadávky
2 387 €
1 %
0 %
Zásoby súčet
41 972 €
12 %
7 %
Materiál
32 828 €
10 %
6 %
Tovar
9 144 €
3 %
0 %
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
830 €
0 %
0 %
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
830 €
0 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
29 320 €
0 %
1 %
Náklady budúcich období
29 320 €
100 %
2 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby