Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Technické služby mesta Levoča

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
2 644 350 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Tovary a služby
1 352 903 €
51 %
45 %
Služby
643 282 €
48 %
39 %
Energie, voda a komunikácie
277 730 €
21 %
20 %
Dopravné
169 586 €
13 %
18 %
Materiál
164 563 €
12 %
17 %
Rutinná a štandardná údržba
95 864 €
7 %
5 %
Nájomné za nájom
1 877 €
0 %
1 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
834 549 €
32 %
35 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
536 219 €
64 %
73 %
Príplatky
190 480 €
23 %
17 %
Odmeny
107 850 €
13 %
9 %
Poistné a príspevok do poisťovní
306 379 €
12 %
13 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
220 732 €
72 %
69 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
48 297 €
16 %
16 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
33 625 €
11 %
12 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
3 725 €
1 %
3 %
Kapitálové výdavky
66 121 €
3 %
5 %
Obstarávanie kapitálových aktív
66 121 €
100 %
100 %
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
57 620 €
2 %
1 %
Splácanie istín
57 620 €
100 %
88 %
Bežné transfery
21 305 €
1 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
21 305 €
100 %
100 %
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom
5 474 €
0 %
0 %
Splácanie úrokov v tuzemsku
5 462 €
100 %
77 %
Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom
12 €
0 %
23 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby