Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 631 041 €
Neobežný majetok
1 438 747 €
Obežný majetok
190 574 €
Časové rozlíšenie súčet
1 720 €
Pasíva
1 631 041 €
Vlastné imanie
-42 334 €
Záväzky celkom
1 671 751 €
Časové rozlíšenie súčet
1 624 €
Výnosy
2 283 354 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
48 176 €
Výnosy z finančnej činnosti
4 €
Náklady
2 291 455 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 251 606 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
39 849 €
Zisk
-8 101 €
Daň z príjmov
1 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-8 102 €
Príjmy159,3 tis. €
Granty a transfery
52,2 %
Nedaňové príjmy
32,4 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
15,4 %
Základná škola
priemer odvetvia*
Výdavky2,2 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
56,8 %
Tovary a služby
20,6 %
Poistné a príspevok do poisťovní
19,7 %
Kapitálové výdavky
2,4 %
Bežné transfery
0,4 %
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
0,1 %
Základná škola
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Belehradská 21
Obec:04013 Košice - Sídlisko Ťahanovce
Okres:Košice I
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Košice (magistrát)
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:35540559
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.2002
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby