Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice

Spolu majetok
918 519 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
679 822 €
74 %
84 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
679 822 €
100 %
100 %
Stavby
569 936 €
84 %
87 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
51 378 €
8 %
1 %
Pozemky
43 486 €
6 %
10 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
15 022 €
2 %
3 %
Obežný majetok
236 719 €
26 %
15 %
Finančné účty súčet
223 343 €
94 %
95 %
Bankové účty
223 288 €
94 %
91 %
Výdavkový rozpočtový účet
55 €
0 %
1 %
Pohľadávky spolu
13 030 €
6 %
3 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
13 030 €
6 %
3 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
13 030 €
6 %
0 %
Zásoby súčet
345 €
0 %
2 %
Materiál
345 €
0 %
2 %
Časové rozlíšenie súčet
1 979 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
1 979 €
100 %
98 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby