Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
2 536 983 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
1 430 727 €
56 %
60 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
1 158 760 €
81 %
83 %
Príplatky
154 873 €
11 %
10 %
Odmeny
117 094 €
8 %
7 %
Poistné a príspevok do poisťovní
490 863 €
19 %
21 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
330 373 €
67 %
69 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
74 445 €
15 %
19 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
71 564 €
15 %
11 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
14 481 €
3 %
2 %
Tovary a služby
470 434 €
19 %
18 %
Materiál
180 338 €
38 %
45 %
Služby
154 603 €
33 %
23 %
Energie, voda a komunikácie
104 113 €
22 %
21 %
Rutinná a štandardná údržba
18 436 €
4 %
10 %
Nájomné za nájom
5 721 €
1 %
0 %
Dopravné
5 501 €
1 %
0 %
Cestovné náhrady
1 721 €
0 %
0 %
Kapitálové výdavky
120 303 €
5 %
0 %
Obstarávanie kapitálových aktív
120 303 €
100 %
98 %
Bežné transfery
24 145 €
1 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
24 145 €
100 %
92 %
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
510 €
0 %
0 %
Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie
510 €
100 %
100 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby