Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola Švedlár

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
82 941 €
Neobežný majetok
19 562 €
Obežný majetok
62 616 €
Časové rozlíšenie súčet
762 €
Pasíva
82 941 €
Vlastné imanie
3 868 €
Záväzky celkom
78 310 €
Časové rozlíšenie súčet
762 €
Výnosy
713 295 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
38 323 €
Výnosy z finančnej činnosti
674 972 €
Náklady
708 140 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
674 297 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
33 843 €
Zisk
5 155 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
5 155 €
Príjmy32,0 tis. €
Nedaňové príjmy
100,0 %
Základná škola Švedlár
priemer odvetvia*
Výdavky695,3 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
59,8 %
Poistné a príspevok do poisťovní
20,4 %
Tovary a služby
16,9 %
Kapitálové výdavky
2,7 %
Bežné transfery
0,1 %
Základná škola Švedlár
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Školská 122
Obec:05334 Švedlár
Okres:Gelnica
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Švedlár
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:35546638
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.7.2002
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby