Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 078 790 €
Neobežný majetok
865 546 €
Obežný majetok
211 060 €
Časové rozlíšenie súčet
2 183 €
Pasíva
1 078 790 €
Vlastné imanie
-33 790 €
Záväzky celkom
1 112 580 €
Výnosy
2 101 028 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
40 105 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 €
Náklady
2 108 127 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 075 425 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
32 702 €
Zisk
-7 099 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-7 099 €
Príjmy100,0 tis. €
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
50,0 %
Nedaňové príjmy
36,5 %
Granty a transfery
13,4 %
Základná škola
priemer odvetvia*
Výdavky2,0 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
56,0 %
Tovary a služby
23,7 %
Poistné a príspevok do poisťovní
19,2 %
Kapitálové výdavky
0,6 %
Bežné transfery
0,4 %
Základná škola
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Krosnianska 4
Obec:04022 Košice - Dargovských Hrdinov
Okres:Košice III
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Košice (magistrát)
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:35546875
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.7.2002
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby