Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Správa ciest Košického samosprávneho kraja

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
97 633 772 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
94 901 345 €
97 %
93 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
94 760 991 €
100 %
100 %
Stavby
83 083 074 €
88 %
64 %
Pozemky
5 177 814 €
5 %
10 %
Dopravné prostriedky
5 107 453 €
5 %
3 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
999 479 €
1 %
9 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
393 171 €
0 %
1 %
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
140 353 €
0 %
0 %
Softvér
140 353 €
0 %
0 %
Obežný majetok
2 700 552 €
3 %
7 %
Zásoby súčet
1 037 377 €
38 %
29 %
Materiál
1 037 377 €
38 %
29 %
Finančné účty súčet
967 445 €
36 %
35 %
Bankové účty
943 772 €
35 %
35 %
Ceniny
23 672 €
1 %
0 %
Pohľadávky spolu
695 730 €
26 %
36 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
695 730 €
26 %
32 %
Odberatelia
380 661 €
14 %
3 %
Ostatné pohľadávky
265 856 €
10 %
1 %
Pohľadávky voči zamestnancom
38 633 €
1 %
0 %
Iné pohľadávky
9 813 €
0 %
2 %
Daň z príjmov
417 €
0 %
0 %
Poskytnuté prevádzkové preddavky
350 €
0 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
31 876 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
31 640 €
99 %
23 %
Príjmy budúcich období
236 €
1 %
0 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby