Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola Leopoldov

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
505 112 €
Neobežný majetok
420 438 €
Obežný majetok
84 136 €
Časové rozlíšenie súčet
537 €
Pasíva
505 112 €
Vlastné imanie
-4 762 €
Záväzky celkom
507 693 €
Časové rozlíšenie súčet
2 181 €
Výnosy
1 045 180 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
73 981 €
Výnosy z finančnej činnosti
971 199 €
Náklady
1 042 416 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
964 065 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
78 351 €
Zisk
2 764 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
2 764 €
Príjmy83,1 tis. €
Nedaňové príjmy
90,2 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
8,1 %
Granty a transfery
1,8 %
Základná škola Leopoldov
priemer odvetvia*
Výdavky1,2 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
48,2 %
Kapitálové výdavky
17,4 %
Poistné a príspevok do poisťovní
16,8 %
Tovary a služby
16,8 %
Bežné transfery
0,8 %
Základná škola Leopoldov
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Námestie sv. Ignáca 31
Obec:92041 Leopoldov
Okres:Hlohovec
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Leopoldov
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:35602643
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.1.1996
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby