Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola Leopoldov

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
1 155 634 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
556 725 €
48 %
57 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
451 787 €
81 %
83 %
Príplatky
60 960 €
11 %
10 %
Odmeny
43 978 €
8 %
6 %
Kapitálové výdavky
201 360 €
17 %
1 %
Obstarávanie kapitálových aktív
201 360 €
100 %
98 %
Poistné a príspevok do poisťovní
193 963 €
17 %
21 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
137 971 €
71 %
70 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
34 562 €
18 %
19 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
20 871 €
11 %
9 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
559 €
0 %
2 %
Tovary a služby
193 905 €
17 %
20 %
Materiál
90 903 €
47 %
44 %
Služby
54 723 €
28 %
23 %
Energie, voda a komunikácie
34 740 €
18 %
22 %
Rutinná a štandardná údržba
12 483 €
6 %
10 %
Cestovné náhrady
1 057 €
1 %
1 %
Bežné transfery
9 681 €
1 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
9 681 €
100 %
94 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby