Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Náklady spolu
909 344 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
877 554 €
97 %
98 %
Osobné náklady
645 063 €
74 %
56 %
Mzdové náklady
452 700 €
52 %
40 %
Sociálne poistenie
157 575 €
18 %
13 %
Zákonné sociálne poistenie
157 575 €
18 %
11 %
Sociálne náklady
34 788 €
4 %
2 %
Zákonné sociálne náklady
33 348 €
4 %
2 %
Ostatné sociálne náklady
1 440 €
0 %
0 %
Služby
133 430 €
15 %
16 %
Ostatné služby
131 483 €
15 %
8 %
Opravy a udržiavanie
1 234 €
0 %
3 %
Náklady na reprezentáciu
461 €
0 %
0 %
Cestovné
253 €
0 %
0 %
Spotrebované nákupy
86 142 €
10 %
14 %
Spotreba materiálu
45 992 €
5 %
5 %
Spotreba energie
40 149 €
5 %
6 %
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
12 266 €
1 %
13 %
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
6 269 €
1 %
0 %
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
6 269 €
1 %
0 %
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
5 997 €
1 %
13 %
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 997 €
1 %
12 %
Dane a poplatky
653 €
0 %
1 %
Ostatné dane a poplatky
653 €
0 %
0 %
Náklady na finančnú činnosť spolu
31 791 €
3 %
2 %
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
30 478 €
96 %
67 %
Náklady z odvodu príjmov
30 478 €
96 %
65 %
Finančné náklady
1 313 €
4 %
33 %
Ostatné finančné náklady
1 313 €
4 %
19 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby