Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Vlastné imanie a záväzky
267 657 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Záväzky celkom
239 380 €
89 %
77 %
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
167 652 €
70 %
91 %
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
149 591 €
62 %
91 %
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
18 062 €
8 %
0 %
Krátkodobé záväzky súčet
64 797 €
27 %
4 %
Záväzky voči zamestnancom
35 449 €
15 %
1 %
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
21 901 €
9 %
0 %
Ostatné priame dane
5 666 €
2 %
0 %
Záväzky z obchodného styku
1 781 €
1 %
1 %
Rezervy súčet
6 269 €
3 %
0 %
Ostatné krátkodobé rezervy
6 269 €
3 %
0 %
Dlhodobé záväzky súčet
663 €
0 %
1 %
Záväzky zo sociálneho fondu
663 €
0 %
0 %
Vlastné imanie
19 480 €
7 %
15 %
Výsledok hospodárenia
19 480 €
100 %
7 %
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
15 996 €
82 %
27 %
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
3 484 €
18 %
3 %
Časové rozlíšenie súčet
8 797 €
3 %
8 %
Výnosy budúcich období
8 797 €
100 %
47 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby