Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
712 887 €
Neobežný majetok
596 879 €
Obežný majetok
113 347 €
Časové rozlíšenie súčet
2 661 €
Pasíva
712 887 €
Vlastné imanie
21 002 €
Záväzky celkom
683 960 €
Časové rozlíšenie súčet
7 925 €
Výnosy
1 686 931 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
131 409 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 555 522 €
Náklady
1 658 058 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 573 156 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
84 902 €
Zisk
28 873 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
28 873 €
Príjmy154,2 tis. €
Nedaňové príjmy
85,7 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
9,3 %
Granty a transfery
5,0 %
Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
priemer odvetvia*
Výdavky1,6 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
57,5 %
Tovary a služby
21,3 %
Poistné a príspevok do poisťovní
20,5 %
Bežné transfery
0,7 %
Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Ďumbierska 17
Obec:97411 Banská Bystrica
Okres:Banská Bystrica
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Banská Bystrica
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:35677686
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.1997
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby