Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 228 807 €
Neobežný majetok
1 093 978 €
Obežný majetok
133 938 €
Časové rozlíšenie súčet
891 €
Pasíva
1 228 807 €
Vlastné imanie
-17 415 €
Záväzky celkom
1 151 630 €
Časové rozlíšenie súčet
94 591 €
Výnosy
1 724 966 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
73 002 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 651 964 €
Náklady
1 725 367 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 655 775 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
69 591 €
Zisk
-401 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-401 €
Príjmy158,1 tis. €
Nedaňové príjmy
46,2 %
Granty a transfery
38,4 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
15,4 %
Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica
priemer odvetvia*
Výdavky1,6 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
57,5 %
Tovary a služby
22,4 %
Poistné a príspevok do poisťovní
19,8 %
Bežné transfery
0,3 %
Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Moskovská 2
Obec:97404 Banská Bystrica
Okres:Banská Bystrica
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Banská Bystrica
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:35677708
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.1997
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby