Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
1 617 257 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
929 278 €
57 %
60 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
808 542 €
87 %
83 %
Príplatky
96 649 €
10 %
10 %
Odmeny
24 087 €
3 %
7 %
Tovary a služby
362 822 €
22 %
18 %
Materiál
136 708 €
38 %
45 %
Energie, voda a komunikácie
121 440 €
33 %
21 %
Služby
70 798 €
20 %
23 %
Rutinná a štandardná údržba
33 189 €
9 %
10 %
Dopravné
600 €
0 %
0 %
Cestovné náhrady
88 €
0 %
0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
320 513 €
20 %
21 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
213 595 €
67 %
69 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
70 020 €
22 %
19 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
24 966 €
8 %
11 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
11 931 €
4 %
2 %
Bežné transfery
4 644 €
0 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
4 644 €
100 %
92 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby