Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola Slobodného slovenského vysielača

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 167 523 €
Neobežný majetok
1 050 875 €
Obežný majetok
110 631 €
Časové rozlíšenie súčet
6 018 €
Pasíva
1 167 523 €
Vlastné imanie
-459 €
Záväzky celkom
1 167 901 €
Časové rozlíšenie súčet
81 €
Výnosy
1 738 413 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
58 889 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 679 524 €
Náklady
1 722 655 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 665 802 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
56 854 €
Zisk
15 757 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
15 757 €
Príjmy132,2 tis. €
Nedaňové príjmy
42,2 %
Granty a transfery
39,4 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
18,4 %
Základná škola Slobodného slovenského vysielača
priemer odvetvia*
Výdavky1,7 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
53,0 %
Tovary a služby
26,8 %
Poistné a príspevok do poisťovní
19,5 %
Kapitálové výdavky
0,5 %
Bežné transfery
0,3 %
Základná škola Slobodného slovenského vysielača
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Skuteckého 8
Obec:97401 Banská Bystrica
Okres:Banská Bystrica
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Banská Bystrica
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:35677716
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.1997
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby