Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola, Pieninská 27, Banská Bystrica

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
789 481 €
Neobežný majetok
679 872 €
Obežný majetok
107 569 €
Časové rozlíšenie súčet
2 040 €
Pasíva
789 481 €
Vlastné imanie
-14 748 €
Záväzky celkom
804 229 €
Výnosy
1 239 427 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
45 025 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 194 401 €
Náklady
1 230 650 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 196 561 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
34 089 €
Zisk
8 777 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
8 777 €
Príjmy90,1 tis. €
Nedaňové príjmy
39,2 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
33,4 %
Granty a transfery
27,4 %
Základná škola, Pieninská 27, Banská Bystrica
priemer odvetvia*
Výdavky1,1 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
60,5 %
Poistné a príspevok do poisťovní
20,0 %
Tovary a služby
19,4 %
Bežné transfery
0,1 %
Základná škola, Pieninská 27, Banská Bystrica
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Pieninská 27
Obec:97411 Banská Bystrica
Okres:Banská Bystrica
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Banská Bystrica
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:35677732
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.1.1997
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby