Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola Jozefa Gregora Tajovského, Gaštanová 12, Banská Bystrica

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
505 454 €
Neobežný majetok
413 683 €
Obežný majetok
88 504 €
Časové rozlíšenie súčet
3 267 €
Pasíva
505 454 €
Vlastné imanie
-13 073 €
Záväzky celkom
507 649 €
Časové rozlíšenie súčet
10 879 €
Výnosy
1 465 739 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
87 765 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 377 974 €
Náklady
1 470 226 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 388 455 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
81 770 €
Zisk
-4 486 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-4 486 €
Príjmy168,4 tis. €
Nedaňové príjmy
55,0 %
Granty a transfery
41,4 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
3,6 %
Základná škola Jozefa Gregora Tajovského, Gaštanová 12, Banská Bystrica
priemer odvetvia*
Výdavky1,3 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
53,7 %
Tovary a služby
24,6 %
Poistné a príspevok do poisťovní
18,5 %
Bežné transfery
3,1 %
Základná škola Jozefa Gregora Tajovského, Gaštanová 12, Banská Bystrica
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Gaštanová 12
Obec:97409 Banská Bystrica
Okres:Banská Bystrica
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Banská Bystrica
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:35677741
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.1997
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby