Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
2 283 596 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
1 345 282 €
59 %
60 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
1 096 873 €
82 %
83 %
Príplatky
130 042 €
10 %
10 %
Odmeny
118 368 €
9 %
7 %
Tovary a služby
466 622 €
20 %
18 %
Materiál
178 540 €
38 %
45 %
Energie, voda a komunikácie
137 774 €
30 %
21 %
Služby
81 800 €
18 %
23 %
Rutinná a štandardná údržba
68 178 €
15 %
10 %
Nájomné za nájom
187 €
0 %
0 %
Cestovné náhrady
142 €
0 %
0 %
Dopravné
0 €
0 %
0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
464 044 €
20 %
21 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
310 485 €
67 %
69 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
103 796 €
22 %
19 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
32 748 €
7 %
11 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
17 015 €
4 %
2 %
Bežné transfery
7 648 €
0 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
7 648 €
100 %
92 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby