Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná umelecká škola Jána Cikkera

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
650 765 €
Neobežný majetok
644 945 €
Obežný majetok
4 238 €
Časové rozlíšenie súčet
1 582 €
Pasíva
650 765 €
Vlastné imanie
-122 517 €
Záväzky celkom
773 282 €
Výnosy
1 885 037 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
178 226 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 706 811 €
Náklady
1 894 981 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 716 378 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
178 603 €
Zisk
-9 945 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-9 945 €
Príjmy178,2 tis. €
Nedaňové príjmy
100,0 %
Základná umelecká škola Jána Cikkera
priemer odvetvia*
Výdavky1,7 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
63,5 %
Poistné a príspevok do poisťovní
20,8 %
Tovary a služby
14,4 %
Bežné transfery
1,3 %
Základná umelecká škola Jána Cikkera
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Štefánikovo nábrežie 6
Obec:97401 Banská Bystrica
Okres:Banská Bystrica
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Banská Bystrica
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:35677864
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.1997
SK NACE:85 520 Umelecké vzdelávanie
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby