Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola s materskou školou Centrum I 32

Spolu majetok
2 078 759 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
1 824 455 €
88 %
86 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
1 824 455 €
100 %
100 %
Stavby
1 686 470 €
92 %
87 %
Pozemky
94 214 €
5 %
10 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
43 771 €
2 %
2 %
Obežný majetok
250 457 €
12 %
13 %
Finančné účty súčet
188 898 €
75 %
94 %
Bankové účty
188 898 €
75 %
91 %
Pohľadávky spolu
31 651 €
13 %
3 %
Dlhodobé pohľadávky súčet
31 651 €
13 %
1 %
Iné pohľadávky
31 651 €
13 %
0 %
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
26 045 €
10 %
1 %
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
26 045 €
10 %
1 %
Zásoby súčet
3 862 €
2 %
2 %
Materiál
3 862 €
2 %
2 %
Časové rozlíšenie súčet
3 846 €
0 %
0 %
Príjmy budúcich období
2 189 €
57 %
2 %
Náklady budúcich období
1 657 €
43 %
98 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby