Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
523 029 450 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
501 704 347 €
96 %
91 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
442 471 071 €
88 %
94 %
Stavby
309 962 148 €
62 %
71 %
Pozemky
76 812 000 €
15 %
11 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
34 522 220 €
7 %
8 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
18 855 589 €
4 %
3 %
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
2 184 494 €
0 %
0 %
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
134 620 €
0 %
0 %
Dlhodobý finančný majetok súčet
56 147 381 €
11 %
5 %
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke
56 140 742 €
11 %
5 %
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti
6 639 €
0 %
0 %
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
3 085 895 €
1 %
0 %
Softvér
2 296 842 €
0 %
0 %
Oceniteľné práva
686 391 €
0 %
0 %
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
102 662 €
0 %
0 %
Obežný majetok
16 791 478 €
3 %
8 %
Pohľadávky spolu
11 869 651 €
71 %
51 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
11 534 897 €
69 %
42 %
Pohľadávky z obchodného styku
11 293 128 €
67 %
35 %
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
10 537 062 €
63 %
28 %
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
756 066 €
5 %
6 %
Iné pohľadávky
160 359 €
1 %
4 %
Daňové pohľadávky a dotácie
81 410 €
0 %
1 %
Dlhodobé pohľadávky súčet
334 754 €
2 %
8 %
Pohľadávky z obchodného styku
334 754 €
2 %
0 %
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
334 754 €
2 %
0 %
Finančné účty súčet
2 788 144 €
17 %
42 %
Bankové účty
2 785 959 €
17 %
41 %
Krátkodobý finančný majetok
1 927 338 €
11 %
2 %
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
1 927 338 €
11 %
2 %
Peniaze
2 185 €
0 %
0 %
Zásoby súčet
206 345 €
1 %
5 %
Materiál
206 066 €
1 %
4 %
Zvieratá
279 €
0 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
4 533 625 €
1 %
1 %
Príjmy budúcich období krátkodobé
4 081 821 €
90 %
80 %
Náklady budúcich období dlhodobé
326 056 €
7 %
5 %
Náklady budúcich období krátkodobé
125 748 €
3 %
10 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby