Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
460 636 297 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
413 468 447 €
90 %
89 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
374 461 538 €
91 %
95 %
Stavby
259 117 685 €
63 %
71 %
Pozemky
67 315 201 €
16 %
11 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
24 127 356 €
6 %
6 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
21 379 190 €
5 %
4 %
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
2 387 486 €
1 %
0 %
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
134 620 €
0 %
0 %
Dlhodobý finančný majetok súčet
36 404 034 €
9 %
5 %
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke
36 397 395 €
9 %
5 %
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti
6 639 €
0 %
0 %
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
2 602 875 €
1 %
0 %
Softvér
2 037 069 €
0 %
0 %
Oceniteľné práva
492 758 €
0 %
0 %
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
73 048 €
0 %
0 %
Obežný majetok
38 960 360 €
8 %
10 %
Pohľadávky spolu
21 978 136 €
56 %
53 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
11 102 653 €
28 %
33 %
Pohľadávky z obchodného styku
10 729 445 €
28 %
25 %
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
10 023 514 €
26 %
21 %
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
705 931 €
2 %
3 %
Daňové pohľadávky a dotácie
216 779 €
1 %
2 %
Iné pohľadávky
156 429 €
0 %
3 %
Dlhodobé pohľadávky súčet
10 875 483 €
28 %
20 %
Odložená daňová pohľadávka
10 827 661 €
28 %
14 %
Pohľadávky z obchodného styku
47 822 €
0 %
0 %
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
47 822 €
0 %
0 %
Finančné účty súčet
14 769 167 €
38 %
42 %
Bankové účty
14 769 167 €
38 %
40 %
Krátkodobý finančný majetok
1 927 338 €
5 %
2 %
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
1 927 338 €
5 %
2 %
Zásoby súčet
285 719 €
1 %
3 %
Materiál
285 470 €
1 %
3 %
Zvieratá
249 €
0 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
8 207 490 €
2 %
1 %
Príjmy budúcich období krátkodobé
7 632 403 €
93 %
90 %
Náklady budúcich období dlhodobé
322 951 €
4 %
3 %
Náklady budúcich období krátkodobé
252 136 €
3 %
5 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby