Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
476 509 914 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
432 079 126 €
91 %
90 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
409 662 841 €
95 %
98 %
Stavby
263 798 373 €
61 %
75 %
Pozemky
68 736 887 €
16 %
9 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
51 990 773 €
12 %
6 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
24 269 045 €
6 %
7 %
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
661 773 €
0 %
0 %
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
205 990 €
0 %
0 %
Dlhodobý finančný majetok súčet
17 763 292 €
4 %
1 %
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke
17 756 653 €
4 %
1 %
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti
6 639 €
0 %
0 %
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
4 652 993 €
1 %
1 %
Softvér
3 675 931 €
1 %
0 %
Oceniteľné práva
638 134 €
0 %
0 %
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
260 343 €
0 %
0 %
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
76 093 €
0 %
0 %
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
2 492 €
0 %
0 %
Obežný majetok
39 719 464 €
8 %
10 %
Pohľadávky spolu
21 577 463 €
54 %
58 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
11 365 649 €
29 %
44 %
Pohľadávky z obchodného styku
10 631 607 €
27 %
38 %
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
10 355 307 €
26 %
31 %
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
276 300 €
1 %
6 %
Daňové pohľadávky a dotácie
378 725 €
1 %
1 %
Iné pohľadávky
355 317 €
1 %
1 %
Dlhodobé pohľadávky súčet
10 211 814 €
26 %
14 %
Odložená daňová pohľadávka
10 169 237 €
26 %
10 %
Pohľadávky z obchodného styku
42 577 €
0 %
0 %
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
42 577 €
0 %
0 %
Finančné účty súčet
14 448 377 €
36 %
33 %
Bankové účty
14 448 377 €
36 %
32 %
Krátkodobý finančný majetok
1 927 338 €
5 %
3 %
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
1 927 338 €
5 %
3 %
Zásoby súčet
1 766 286 €
4 %
7 %
Materiál
1 766 067 €
4 %
6 %
Zvieratá
219 €
0 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
4 711 324 €
1 %
1 %
Príjmy budúcich období krátkodobé
4 290 973 €
91 %
77 %
Náklady budúcich období dlhodobé
330 152 €
7 %
10 %
Náklady budúcich období krátkodobé
90 199 €
2 %
10 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby