Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
10 356 255 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Obežný majetok
7 403 910 €
71 %
8 %
Finančné účty súčet
5 215 189 €
70 %
47 %
Bankové účty
5 186 563 €
70 %
46 %
Peniaze
28 626 €
0 %
0 %
Zásoby súčet
1 118 759 €
15 %
25 %
Materiál
1 118 759 €
15 %
25 %
Pohľadávky spolu
1 069 962 €
14 %
29 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
1 069 962 €
14 %
25 %
Pohľadávky z obchodného styku
1 041 799 €
14 %
9 %
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
547 428 €
7 %
5 %
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
494 371 €
7 %
4 %
Daňové pohľadávky a dotácie
21 008 €
0 %
8 %
Iné pohľadávky
7 155 €
0 %
1 %
Neobežný majetok
2 942 769 €
28 %
92 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
2 937 893 €
100 %
100 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 811 677 €
96 %
9 %
Stavby
115 151 €
4 %
64 %
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
11 065 €
0 %
11 %
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
4 876 €
0 %
0 %
Softvér
4 876 €
0 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
9 576 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období krátkodobé
8 929 €
93 %
49 %
Náklady budúcich období dlhodobé
647 €
7 %
11 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby