Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Nitrianska galéria

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
2 026 041 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
1 953 330 €
96 %
93 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
1 953 330 €
100 %
100 %
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
877 657 €
45 %
14 %
Pozemky
645 345 €
33 %
15 %
Stavby
400 354 €
20 %
61 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
18 883 €
1 %
3 %
Dopravné prostriedky
10 426 €
1 %
0 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
664 €
0 %
6 %
Obežný majetok
68 458 €
3 %
7 %
Finančné účty súčet
54 059 €
79 %
82 %
Bankové účty
44 542 €
65 %
75 %
Ceniny
9 517 €
14 %
1 %
Zásoby súčet
10 501 €
15 %
4 %
Výrobky
10 343 €
15 %
0 %
Materiál
158 €
0 %
2 %
Pohľadávky spolu
3 898 €
6 %
14 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
3 898 €
6 %
12 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
3 500 €
5 %
0 %
Ostatné pohľadávky
398 €
1 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
4 253 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
4 253 €
100 %
66 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby