Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne, Szinnyei József Könyvtár Komárom

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Náklady spolu
428 031 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
418 343 €
98 %
98 %
Osobné náklady
346 554 €
83 %
56 %
Mzdové náklady
250 600 €
60 %
40 %
Sociálne poistenie
80 688 €
19 %
13 %
Zákonné sociálne poistenie
80 688 €
19 %
11 %
Sociálne náklady
15 266 €
4 %
2 %
Zákonné sociálne náklady
14 228 €
3 %
2 %
Ostatné sociálne náklady
1 038 €
0 %
0 %
Spotrebované nákupy
39 603 €
9 %
14 %
Spotreba energie
22 481 €
5 %
6 %
Spotreba materiálu
17 122 €
4 %
5 %
Služby
23 703 €
6 %
16 %
Ostatné služby
23 181 €
6 %
8 %
Opravy a udržiavanie
394 €
0 %
3 %
Cestovné
128 €
0 %
0 %
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
5 564 €
1 %
13 %
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
5 564 €
1 %
13 %
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 564 €
1 %
12 %
Dane a poplatky
2 100 €
1 %
1 %
Daň z nehnuteľnosti
1 491 €
0 %
0 %
Ostatné dane a poplatky
609 €
0 %
0 %
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
820 €
0 %
1 %
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
820 €
0 %
1 %
Náklady na finančnú činnosť spolu
9 688 €
2 %
2 %
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
6 600 €
68 %
67 %
Náklady z odvodu príjmov
6 600 €
68 %
65 %
Finančné náklady
3 088 €
32 %
33 %
Ostatné finančné náklady
3 088 €
32 %
19 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby