Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne, Szinnyei József Könyvtár Komárom

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výnosy spolu
432 017 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Výnosy z finančnej činnosti
425 417 €
98 %
39 %
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
425 417 €
100 %
179 %
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
412 982 €
97 %
149 %
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
6 871 €
2 %
4 %
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
5 400 €
1 %
23 %
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
164 €
0 %
0 %
Výnosy z hospodárskej činnosti
6 600 €
2 %
30 %
Tržby za vlastné výkony a tovar
5 431 €
82 %
36 %
Tržby za vlastné výrobky a služby
5 431 €
82 %
67 %
Tržby z predaja služieb
5 431 €
82 %
62 %
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
1 169 €
18 %
28 %
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
1 169 €
18 %
10 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby