Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch, Thain János Múzeum Érsekújvár

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
603 319 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
576 771 €
96 %
93 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
576 771 €
100 %
100 %
Stavby
550 423 €
95 %
61 %
Pozemky
16 151 €
3 %
15 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
10 197 €
2 %
3 %
Obežný majetok
26 467 €
4 %
7 %
Finančné účty súčet
26 221 €
99 %
82 %
Bankové účty
22 273 €
84 %
75 %
Ceniny
3 948 €
15 %
1 %
Zásoby súčet
156 €
1 %
4 %
Materiál
156 €
1 %
2 %
Pohľadávky spolu
90 €
0 %
14 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
90 €
0 %
12 %
Ostatné pohľadávky
90 €
0 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
81 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
81 €
100 %
66 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby