Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch, Thain János Múzeum Érsekújvár

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Vlastné imanie a záväzky
603 319 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Záväzky celkom
616 594 €
102 %
77 %
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
576 752 €
94 %
91 %
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
575 832 €
93 %
91 %
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
830 €
0 %
0 %
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
90 €
0 %
0 %
Krátkodobé záväzky súčet
36 993 €
6 %
4 %
Záväzky z obchodného styku
18 399 €
3 %
1 %
Záväzky voči zamestnancom
10 825 €
2 %
1 %
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
6 636 €
1 %
0 %
Ostatné priame dane
1 133 €
0 %
0 %
Dlhodobé záväzky súčet
2 849 €
0 %
1 %
Záväzky zo sociálneho fondu
2 849 €
0 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
940 €
0 %
8 %
Výnosy budúcich období
940 €
100 %
47 %
Vlastné imanie
-14 215 €
-2 %
15 %
Výsledok hospodárenia
-14 215 €
100 %
7 %
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
1 957 €
-14 %
3 %
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
-16 172 €
114 %
27 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby